about us

Консултации за бизнеса

Смарт Рей Консултинг извършва анализ на текущото състояние на фирмите, идентифицират се проблемни области и възможности за подобрение, предлагат се конкретни решения. Разработват се стратегии, планове, проекти, предпроектни проучвания, инвестиционни предложения, подпомага се внедряването на нови технологии, предоставят се маркетингови и продажбени планове, разработват се фирмени сайтове и презентации.

За новосъздадени стартиращи фирми се разработват бизнес-планове, включително стратегия, целева аудитория, конкурентни предимства и финансови прогнози, съдейства се за създаване на бизнес-контакти.

Консултации за общини

Смарт Рей Консултинг притежава експертен опит и методики в разработването на стратегии, програми и планове в областта на цялостното развитие на общината, опазването на околната среда, енергийната ефективност, устойчивата градска мобилност, развитието на услугите за гражданите и бизнеса, внедряването на електронни услуги, местното икономическо развитие.

Системи за управление на качеството

Смарт Рей Консултинг разработва, внедрява и поддържа Системи за управление в съответствие с изискванията на международните стандарти: EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, EN ISO 45001:2018, EN ISO 50001:2018, EN ISO 39001:2012. Фирмата е разработила и е участвала в разработването и одитирането на системи за управление на десетки фирми и на над 20 общини, провежда обучение на служителите в процеса на внедряване, както и извършва текущо поддържане на вече сертифицирани системи, трансфер към новите версии на стандартите, интегриране на стандарти в система, провеждане на вътрешни одити, подготовка за текущи одити и одити за ресертификация.