about us

Разработка и управление на проекти

Консултантската дейност на Смарт Рей Консултинг за изготвяне на проекти на фирми за получаване на финансиране от Европейските програми и фондове и други източници на финансиране включва предоставяне на информация, предпроектно консултиране, предварителна оценка за допустимост и успеваемост на проектната идея, разработка на проектната документация, управление, мониторинг и отчитане на изпълнението на проектите. Прави се оценка дали се покриват критериите за финансиране по конкретната Европейска програма, обосновава се икономическото, финансовото и социалното съответсвие с изискванията, постигането на програмните цели и приоритети, разработват се дейностите и доказателства за тяхната реализуемост с капацитета и ресурсите на фирмата, измерители и критерии за постигане на резултатите, финансов анализ и финансов план на проекта.

След спечелване на финансиране на проекта Смарт Рей Консултинг може да поеме управлението му, да съдейства за реализирането му, включително отчитането на текущото и окончателното изпълнение, изготвянето на необходимите документи, отчетни данни и доклади, подготвянето на тръжни и други процедури.

Смарт Рей Консултинг извършва професионални консултации при разработването и реализирането на общински проекти, финансирани от фондовете на ЕС или други финансови инструменти.

 

Участие в европейски проекти

Смарт Рей Консултинг участва като фирма или чрез свои представители в многобройни европейски проекти, основно в областта на устойчивата градска мобилност, трансграничното сътрудничество и Черноморското партньорство.